Eksekvering af de stratgiske planer

Fra strategi til eksekvering er nok den sværeste disciplin overhovedet. Vi har tilrettelagt et forløb som tager hånd om denne udfordring.

Nordic Leadership inddrager i høj grad salgsorganisationen i processen, da et godt samarbejde mellem administration, produktion og salg er afgørende for virksomhedens succes! Vi prioriterer medarbejdertrivsel højt i dette fropligtende forløb hvor de gode ideer skal føre til forbedret bundlinje.

Et forløb med fokus på produktivitetsforbedringer  kan forløbe som vist herunder. Forløb tilpasses naturligvis virksomhedens situation.

Opstartsmøde:

Her afklares fælles forventninger til forløbet. Konsulenten får første indtryk værdikæden og hvor der umiddelbart er mulighed for forbedringer. Vi drøfter hvem kunderne er og kundernes  forventninger, sammenholdt med virksomhedens evne til at indfri kundernes og markedets ønsker. Sammen aftaler vi omfang og planlægger den praktiske

Workshop I:

Her mødes konsulenten med udvalgte medarbejdere hvor vi sammen kortlægger den interne og eksterne værdikæde alt efter aftalt omfang af forløbet. Det bedste resultat fås når de tilstedeværende dækker hele værdikæden. Vi får her en fælles platform for hvordan processer forløber og mulige forbedringer. En vigtig del af forløbet.

Worksop II:

På denne workshop omsætter vi forbedringsforslag til konkrete målsætninger med tilhørende aktiviteter. Der vil ofte være flere forslag end det vil være fornuftigt at igangsætte samtidig, derfor prioriterer og igangsætter vi et begrænset antal initiativer.  Vi benytter SEB metoden til at definere målsætningerne på en præcis måde og tilhørende opfølgning på eksekveringen.

Rapportering:

Der udarbejdes en kort rapport til ledelsen som giver et overblik over de initiativer, der igangsættes på baggrund af de to workshops. Rapporten give ledelsen mulighed for at vi lige stopper op og er enige om at gennemføre aktiviteter, der skal omsætte gode intentioner til konkrete resultater. Det kræver vilje og ressourcer for at gennemføre aktiviterne og ikke mindst opbakning fra ledelsen.

Eksekvering/kick off:

Her starter selve eksekveringen af de målsætninger vi sammen har prioriteret. Alle målsætninger er udtrykt ved målbare mål, som vi følger over tid. Konsulenten støtter processen de første måneder indtil ledelsen selv mener at kunne sikre eksekveringen forløber. Vi har erfaring for at de virksomheder der følger denne metode opnår fantastiske resultater, men det kræver en dedikeret indsats af organisationen.

For mange virksomheder stopper det strukturelle forløb med produktivitetsforbedringer med de gode intentioner. Konsulenterne i Nordic Leadership gennemfører en grundig analyse af værdikæden, prioriterer indsatserne og hjælper ledelsen med at igangsætte og støtter vejen til at indfri målene succesfuldt. Vores målsætning er at virksomhedens ledelse selv overtager metoderne til at omdanne de gode intentioner og ideer til egentlige initiativer og indfrielse af målsætninger.

Forløbsmodellen som er vist ovenfor varieres efter virksomhedens størrelse, granden af udfordringer, kompleksitet og ambitioner. Forud for opstartsmødet ligger altid et eller flere forberedende møder med virksomhedens ledelse.

Vi benytter bl.a. Lean-metodikker, Visual management, flaskehalsteori, Organisationsteori, Økonomioptimeringsmodeller

Mange virksomheder har indført Lean og har høstet de fordelene ved lean. Både økonomiske fordele og ledelsesmæssige fordele. Et af de væsentlige elementer i lean er Kaizen – løbende forbedringer, drevet af medarbejderne og ikke dikteret af lederne. Filosofien bag dette at arbejde med løbende forbedringer er så væsentlig at når man som virksomhed først er startet, holder man ikke op. Lean medfører konkurrencemæssige fordele som ens konkurrenter ikke kan kopiere, da implementeringen af lean involverer et samarbejde med både kunder og leverandører, så man som virksomhed ikke alene bruger sine egene kompetencer, men også ens samarbejdspartneres værdier. Derved er den samlede værdi større end de ressourcer der indgår i samarbejdet. Lean kræver også at man som ledelse indfører KPI’er, at man altså måler på få vigtige faktorer og har ambitioner om udvikling og forbedring af disse.

Lean kan også gøre din virksomhed mere konkurrencedygtig og øge såvel toplinje som bundlinje.