Gør din virksomhed salgbar

At sælge sin virksomhed er en stor beslutning, som kræver flere års planlægning og personlig afklaring.

Vi har gennem flere år arbejdet med processen vedr. salg af virksomheder. Vi har gennem bestyrelsesarbejde og som rådgiver været tæt på processen som både kræver “hjerne og hjerte”. Vi har både arbejdet på sælgers og købers side, så vi har indsigt i begge sider af transaktionen.

Hjerne:

Hjerne fordi det har stor økonomisk betydning at planlægge og arbejde målrettet mod et fremtidigt salg når markedet og kunderne er klar, så timingen bliver optimal. Her går tingene op i en højere enhed, at virksomheden gennem flere år har vist en  positiv udvikling som vil give køber en tro på at dette kan fortsætte og endda øges i de kommende år. Den positive udvikling kommer bestemt ikke af sig selv, det kræver en indsats på flere fronter, som vi i forløbet konkretiserer og fastlægger plan og eksekvering. Vi skal i forløbet sikre at “virksomheden ikke er ejeren og ejeren ikke er virksomheden”. Virksomheder der ikke kan adskille ejeren fra virksomheden værdisættes markant lavere og slagsprocessen bliver meget vanskelig. Derfor skal tiden op til et salg realiseres sikre at denne opdeling realiseres.

Hjerte:

Hjerte fordi at som leder eller ejerleder, arbejder med hjertet i det daglige. Man har ansvaret for virksomhedens medarbejdere og sikrer herigennem mange familiers gode dagligdag. Medarbejderen og dennes familie fremtid skal ved et salg af virksomheden, forsat være tryg og arbejdspladsen skal være et godt sted at være. Kan det realiseres med nye ejere og er det muligt at sikre en forsat positiv motivation for medarbejderne, så virksomheden videreføres i gode rammer. Hertil kommer livet efter salg af virksomheden for ejerlederen eller for direktøren. Det sker ofte at man som ejerleder ønsker et andet liv efter salget af virksomheden. Det skal i forbindelse med forløbet drøftes hvordan livet ser ud efter salget. Nogle er helt afklarede mens andre skal afklare dette i god tid inden virksomheden sættes til salg.

Forløbet:

Herunder er listet et udpluk af de områder vi kommer igennem og kort om deres indhold. Selve eksekvering af forløbet tilpasses jer som virksomhed og organisation.

Forretningsmodel: Forretningsmodellen eller modellerne gennemgås så det er krystalklart hvordan virksomheden fungerer i dag og vil fungere i fremtiden. Vi ser altså både på status og fremtid.

Markedet: Vi analyserer her det marked som virksomheden fungerer på i dag. Er markedet stabilt eller volatilt?. Voksende eller aftagende? Trusler i form af teknologi , øget konkurrence, nye krav? Er virksomheden overhovedet i de/den rigtige branche og er der muligheder for at være konkurrencedygtig i andre vækstbrancher som vil skabe endnu bedre fremtidsudsigter?

Kapabilitet: Matcher virksomheden markedets/markedernes krav til kvalitet, pris, kompetencer etc. Kan virksomheden matche de fremtidige krav og måske udnytte voksende markeder eller skal der radikale ændringer til som sikrer fremtidig vækst og imødegår stagnation eller direkte fald i toplinje?

Organisation: Hvordan fungerer organisationen på nuværende tidspunkt og er der struktur i ansvar, kompetencer og opgaver. Hvilker jeres succes på enkelte eller få nøglemedarbejdere som vi kan risikere at miste på kort- eller længere sigt, eller i forbindelse med salg af virksomheden? Hvordan kan disse fastholdes og hvordan minimerer vi risikoen for tab af værdifulde medarbejdere? Hvordan skal evt. informationer om de fremtidige planer præsenteres som en del af virksomhedens strategi – ofte informeres organisationen sent i forløbet; primært for at sikre at unødig usikkerhed blandt medarbejderne.

Viden: Hvordan er viden om virksomhedens processer, produkter, kunder og økonomi? Er denne viden centreret til få medarbejdere som i øvrigt intet har nedskrevet? Denne viden skal struktureres så det er muligt for en ny ejer at tilgå i en struktureret form, uden risiko eller afhængighed af nøglemedarbejdere. Tilgang og udnyttelse af viden er væsentlig for værdisætningen af virksomheden. Gennem forløbet udarbejdes en plan og metoder for at sikre at viden deles og fastholdes på dokumenteret vis, hvilket kan tage flere måneder at sikre dokumenteres.

Teknik og digitalisering: Det er vigtigt at virksomheden, især hvis den er produktionsteknisk tung, sørger for at være up to date i relation til det tekniske niveau samt organisationens evne til at håndtere såvel teknik som digitale systemer. Er der teknologier som virksomheden med fordel bør implementere som vil øge toplinje og konkurrenceevnen? Det kræver en grundig plan, da dette områder både kræver investeringer og organisatoriske kompetencer. De digitale niveauer skal både optimere virksomhedens produktivitetsudvikling og overholde lovgivningen, som de kommende år udvides.

ESG og certificeringer: I samfundet i dag er der væsentlig fokus på at man er i stand til at minimere sin miljømæssige belastning af den omkringliggende verden, både i relation til forbrug og forurening. Det bliver et vilkår at man er i stand til at gennemføre miljøforbedrende aktiviteter på struktureret vis og under hensyntagen til virksomhedens økonomi. Hertil kommer at certificeringer fremadrettet er et “sandhedsstempel” for virksomhedens aktiviteter og kvalitetsniveau. Hvis virksomheden fremadrette skal kunne spille en rolle på markedet/markederne, kan det være et vilkår at have de rigtige certificater, hvilket vi i forbindelse med forløbet identificerer og planlægger implementering af.

Økonomi: Økonomi er reelt et resultat af alle de valg og indsatser, der gennem virksomhedens levetid er truffet. Vurdering af virksomhedens pris er direkte koblet op på de økonomiske resultater virksomheden er i stand til at realisere, ganske enkelt. Det er ikke nok med 1-2 heldige år, mens de øvrige er middelmådige eller direkte dårlige. Der er ingen der vil betale en sælgende part for, det potentiale som man som ejer gennem en årrække ikke selv har været i stand til at udnytte. Derfor skal starter vi ikke med økonomien, men den bliver et måltal for effekten af de aktiviteter vi under forløbet igangsætter! Der vil i analysen være en gennemgang af den nuværende og historiske økonomiske formåen og hvor der skal ske forbedringer.

 

Output fra forløbet vil være én samlet rapport som bl.a. indeholder:

  • En personlig afklaring vedr. fremtiden for ejer og ejere.
  • En model for overtagelse af virksomheden som er afstemt til dig som ejerleder og jer som er flere ejer.
  • En plan for de kommende måneder eller år for de tiltag der skal gennemføres som balancerer alle hensyn.
  • Konkrete initiativer som adresseres gennem deres værdiforøgelse af virksomhedens værdi ved salg.
  • En strategisk plan som giver værdi for såvel nuværende som kommende ejere.
  • Et estimat for økonomien i forbindelse med realisering af virksomhedssalg,